Herroepingsbeleid

(For English, scroll down)

1. Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 


3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Vivid Hour via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.


4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.


6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.


7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan Vivid Hour terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Daarnaast worden er € 4,90 verwerkings- en administratiekosten gerekend bij het retour sturen.


9. Compensatie van de Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing e-mailadres in te vullen]:

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1), Besteld op (1)/Ontvangen op (1), Naam/Namen consument(en), Adres consument(en), Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), Datum

Withdrawal Policy

1. The right of withdrawal

You have the right to withdraw from the contract within 30 days without giving any reason.

 

2. Withdrawal period

The withdrawal period expires 30 days after the day on which you or a third party designated by you, who is not the carrier, takes physical possession of the good.

 

3. Notification of withdrawal

To exercise the right of withdrawal, you must inform Vivid Hour of your decision to withdraw from the contract by means of an unambiguous statement (e.g. in writing by post or e-mail). You can use the model withdrawal form (below) for this purpose, or make a statement in which you clearly express your wish to exercise your right of withdrawal.

 

4. Compliance with the withdrawal period

To meet the withdrawal period, it is sufficient to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

 

5. Consequences of withdrawal

If you cancel the agreement, you will receive all payments you have made up to that point, including delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from your choice of a different method of delivery than the standard delivery offered by us) without delay and in in any event, no later than 14 days after we have been informed of your decision to withdraw from the contract, back from us. We will pay you back with the same payment method with which you made the original transaction, unless you have explicitly agreed otherwise; in any case, you will not be charged for such reimbursement.

 

6. Right of retention

We may withhold the refund until we have received the goods back or until you have demonstrated that you have returned the goods, whichever is the earliest.

 

7. Return of the goods

You must return the goods to Vivid Hour immediately, but in any case no later than 14 days after the day on which you decide to cancel the agreement. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

 

8. Cost of returning

You will have to bear the direct costs of returning the goods. In addition, € 4.90 processing and administration costs are charged when returning.

 

9. Compensation for the Depreciation

You are only liable for the depreciation of the goods resulting from the use of the goods, which goes beyond what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the goods.

 

Model withdrawal form

(only complete and return this form if you wish to cancel the contract)

 

To [here the buyer should enter his name, address and, if applicable, e-mail address]:

I / We (1) share / share (1) hereby inform you that I / we (1) revoke / revoke our agreement regarding the sale of the following goods / provision of the following service (1), Ordered on ( 1) / Received on (1), Name / Names of consumer (s), Address of consumer (s), Signature of consumer (s) (only if this form is submitted on paper), Date