Algemene Voorwaarden

(For English, scroll down)

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Vivid Hour: de onderneming Vivid Hour;
2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Vivid Hour;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vivid Hour georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Vivid Hour in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Gegevens Vivid Hour
Vivid Hour
Parkzichtlaan 238-D
3544 MN Utrecht
Nederland

KvK-nummer: 80470076
BTW-identificatienummer: NL003444907B20
E-mail: info@vividhour.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vivid Hour en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vivid Hour en Koper. Vivid Hour sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Vivid Hour zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Vivid Hour zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Vivid Hour gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vivid Hour niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vivid Hour onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vivid Hour passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Vivid Hour daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Vivid Hour kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vivid Hour op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Vivid Hour zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen: a) de contactgegevens van Vivid Hour waar de Koper met klachten terecht kan; b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; Algemene voorwaarden

6. Indien Vivid Hour zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij aankoop van de producten van Vivid Hour heeft de Koper, 30 dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden.
 
 2. Wanneer het product beschadigd wordt ontvangen heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen het gestelde termijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in nadat de Koper het product heeft ontvangen.
 
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 
 4. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
 5. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vivid Hour.
 
 6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 
 7. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Vivid Hour verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 
 9. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Vivid Hour aangeeft de kosten zelf te dragen.
 
 10. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening tenzij het product beschadigd is geleverd. Daarnaast worden er € 4,90 verwerkings- en administratiekosten gerekend bij het retour sturen.

2. Vivid Hour vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door Vivid Hour in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij Vivid Hour aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Vivid Hour gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vivid Hour de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, wordt dit door Vivid Hour uitgesloten indien Vivid Hour dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten: a) die door Vivid Hour tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of andere heffingen van overheidswege.

2. In afwijking van het vorige lid kan Vivid Hour producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vivid Hour geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Vivid Hour: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 - Conformiteit
Vivid Hour staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op website van Vivid Hour afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woord- en beeldmerken komen toe aan Vivid Hour. De aan Vivid Hour toekomende intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de website van Vivid Hour.

2. De inhoud van de website van Vivid Hour mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Vivid Hour.

3. In het geval de Koper een afbeelding, waarvan de auteursrechten aan Vivid Hour toekomen, zonder toestemming van Vivid Hour openbaar maakt en/of verveelvoudigd, is de Koper gehouden een onmiddellijk opeisbare contractuele boete te voldoen van 300 % van de oorspronkelijke verkoopprijs. Vivid Hour behoudt zich het recht voor om daarnaast in een procedure aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. Vivid Hour zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Wanneer Vivid Hour door overmacht niet kan leveren conform de overeenkomst zal Vivid Hour dit de Koper zo snel als mogelijk berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Vivid Hour kan ik geval van overmacht, na overleg met de Koper, de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

4. Tekortkomingen van Vivid Hour in de nakoming van de overeenkomst met de Koper kunnen niet aan Vivid Hour worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Vivid Hour kenbaar heeft gemaakt. Vivid Hour is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper zou kunnen lijden als gevolg van het niet tijdig leveren door Vivid Hour.

  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij Vivid Hour, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport is de aansprakelijkheid van Vivid Hour beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/ of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Vivid Hour biedt de mogelijkheid om vooraf te betalen middels iDEAL. De Koper dient tenminste 50% van het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen of de consument instemt met volledige betaling vooraf, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vivid Hour te melden.

4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vivid Hour is gewezen op de te late betaling en Vivid Hour de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vivid Hour gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 14 - Garantie
1. Vivid Hour staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van UV-straling en andere omgevingsfactoren.
 
2. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op herstel of vervanging van het product. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.
 
3. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
 
4. Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) geldt als garantiebewijs. 

 

5. Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft Vivid Hour het recht de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.
 
 Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vivid Hour, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij Vivid Hour ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vivid Hour binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid
1. Vivid Hour is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat Vivid Hour uitgaat van door de Koper foutief verstrekte informatie, tenzij Vivid Hour bekend was met de onjuistheid van deze informatie.

2. Vivid Hour is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt.

3. Vivid Hour is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van het product door de Koper, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Vivid Hour.

4. Wanneer Vivid Hour aansprakelijk is voor schade bij de Koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Vivid Hour worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit en/of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht, locatie Utrecht, tenzij Vivid Hour ervoor kiest om een zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van de woonplaats van Koper of een andere ingevolge de wet bevoegde rechter.

Terms and Conditions

Article 1 – Definitions
In these general terms and conditions the following definitions apply:
1. Vivid Hour: the Company Vivid Hour;
2. Buyer: a natural person who enters into a remote agreement with Vivid Hour while not acting in pursuance of a profession or for a company;
3. Remote agreement: an agreement under which exclusively one or more techniques for remote communications are used to conclude the agreement within the framework of a system organised by Vivid Hour for remote sales, of products and/or services.
4. Right of Withdrawal: the Buyer’s right to cancel the remote agreement within the cooling-off period.
5. Permanent data carrier: any means that enables the Buyer or Vivid Hour to store data that are communicated to them personally in such a way that future consultation and unaltered reproduction of the stored data is possible.

Article 2: Vivid Hour data
Vivid Hour
Parkzichtlaan 238-D
3544 MN Utrecht
The Netherlands

Chamber of commerce: 80470076
VAT number: NL003444907B20
E-mail: info@vividhour.com

Article 3 – Applicability
1. These general terms and conditions apply to any remote agreement between Vivid Hour and the Buyer. Vivid Hour expressly excludes the applicability of any terms, including those of delivery, dictated by the Buyer, unless otherwise agreed upon in writing.

2. Before concluding a remote agreement, the text of these general terms and conditions will be made available to the Buyer. If in all fairness such is not possible, it will be communicated to the Buyer prior to concluding the remote agreement that the general terms and conditions can be perused at Vivid Hour and that they will be sent to the Buyer free of charge and as soon as possible.
 
 3.Supplements to or deviations from these general terms and conditions are valid only if they have been expressly accepted by Vivid Hour in writing. In such a situation, any other stipulations in these general terms and conditions shall remain fully valid.
 
 Article 4 – Offers
1.If an offer has a limited period of validity or if certain conditions apply to the offer, such will be explicitly stated in the offer.

2.The offer will provide a complete, accurate and detailed description of the products and/or services to be provided, allowing the Buyer to judge the product/service adequately. When pictures form part of an offer, they are faithful pictures of the products and/or services to be provided. Obvious mistakes or errors in an offer are not binding for Vivid Hour.

3.Each offer will provide the information required by the Buyer to know his/her rights and duties upon accepting the offer.
 
Article 5 – The agreement
1.The agreement becomes valid the moment the Buyer accepts the offer and meets the terms and conditions, on condition of the stipulations in Article 5, paragraph 4.
 
2. If the Buyer accepts the offer via electronic means, Vivid Hour will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer via electronic means.
 
3. If the agreement is concluded via electronic means, Vivid Hour will take the appropriate technical and organization all measures to protect the electronic transfer of data and provide a secure web environment. If the Buyer wishes to pay electronically, Vivid Hour will provide the appropriate security measures.
 
4. Within the limits of the law, Vivid Hour may gather information about the Buyer´s ability to fulfil his/her commitments regarding payment, and all facts and factors that are relevant to entering a remote agreement in a responsible way. If such research gives Vivid Hour sound reason to not enter into an agreement, Vivid Hour is entitled to refuse an order or request, or to impose special terms for its execution while explaining why.
 
5. Vivid Hour will send the following information to the Buyer along with the product or service, in writing or in such a way that the Buyer can store it on a Permanent data carrier in an accessible manner: a. Vivid Hour’s contact information where the Buyer can turn to in case of any complaints b. The conditions under which and how the buyer can exercise his/her right of withdrawal from the agreement or a clear statement of the withdrawal right being inapplicable c. Information about the service after purchase and any warranty d. the price including any taxes on the product, service or digital content; insofar applicable the costs of delivery; and the method of payment, delivery or execution of the remote agreement;
 
6. If Vivid Hour has undertaken to deliver a series of products or services, the stipulation in the previous paragraph applies only to the first delivery. General terms and conditions
 
Article 6: Right of return upon product delivery
1. When purchasing via our webshop the Buyer will receive 30 days of "right of return" after receiving the product. The Buyer can return any items, including limited edition designs, within 30 days of receiving them, for any reason and free of charge.

2. When the product is damaged, the Buyer has the option to withdrawal the agreement within 14 working days. This period expires after the Buyer has received the product.
 
3. The Buyer shall only be liable for diminished value of the product which is a result of handling the product in a way that goes beyond the permissible scope of paragraph 2.
 
4. The Buyer shall not be liable for diminished value of the product if the operator party has not provided all the obligatory legal information about the right to withdraw before or when entering into the agreement.
 
5. If a Buyer exercises his right to withdrawal, he shall give notice to Vivid Hour of this, within the cooling-off period, by means of a model form for withdrawal or otherwise in an unequivocal manner.
 
6. As soon as possible, but in any case within 14 days from the day following the said notice of paragraph 5, the Buyer will return the product to Vivid Hour. In any case, the Buyer shall observe the withdrawal period before the cooling-off period has expired.
 
7. The Buyer returns the product with all delivered accessories, in case reasonably possible in its original state and packaging, and in accordance to the reasonable and clear instructions given by Vivid Hour.
 
8. Risk and burden of proof for the correct and timely performance of the right of withdrawal lie with the Buyer.
 
9. The Buyer shall bear the direct costs of returning the product, unless Vivid Hour has indicated to bear the costs.
 
10. If the Buyer exercises his right of withdrawal, all additional agreements shall be terminated by operation of law.
 
Article 7 – Costs in the event of withdrawal
1. If the Buyer makes use of his right of withdrawal, the direct costs of return are at his expense unless the product is delivered damaged. In addition, €4.90 processing and administration costs are charged when returning products.
 
2. Vivid Hour shall reimburse all payments received from the Buyer, including any delivery costs charged by Vivid Hour for the returned product, promptly, but in any case within 14 days upon the day on which the Buyer has given notice of the withdrawal. Unless Vivid Hour offers to collect the product by themselves, Vivid Hour may wait to repay until they have received the product or the Buyer indicates that he has returned the product, whichever is the earliest.
 
3. Vivid Hour shall use the same method of payment for repayment as the Buyer has used, unless the Buyer consents to another method. Repayment is free of charge for the Buyer.
 
4. If the Buyer has selected a more expensive method of delivery than the least expensive standard delivery, Vivid Hour shall not have to reimburse the additional costs for the more expensive method.
 
Article 8 – Exclusion from the right of withdrawal
1. If the Buyer does not have the right of withdrawal, Vivid Hour will explicitly state such in the offer, sufficiently in advance of entering into the agreement.
2. The right of withdrawal is always excluded for products: a) that Vivid Hour has produced according to the Buyer’s specifications, or b) that are clearly of a personal nature, or c) that cannot be returned on account of their nature.
 
Article 9 – Price
1. The prices of the products and/or services offered will not be raised during the period of validity, with the exception of price modification due to changes in VAT rates or other governmental levies.
 
2. In deviation from the previous paragraph, Vivid Hour may offer products or services with variable prices. This applies to products or services the prices of which are subject to fluctuations in the financial market that are beyond Vivid Hour’s realm of influence.
 
3. Price increases within three months of entering into the agreement will occur only if they are the result of legal regulations or stipulations.
 
4. Price increases after three months of entering into the agreement will occur only if: a) they are the result of legal regulations or stipulations, or b) the Buyer is authorized to cancel the agreement before the day on which the price increase applies.
 
5. All prices of the offered products or services include VAT, unless indicated otherwise.

Article 10 – Conformity
Vivid Hour guarantees that the products and/or services will comply with the agreement, the specifications listed in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability, and the provisions of the law and/or government regulations existing on the date the agreement was entered into.

 
 Article 11 – Intellectual property rights
1. The Buyer is allowed to use Vivid Hour´s copyrighted materials for private use only and in the family circle. Under no circumstances may the pictures be reproduced or made public.
 
2. The intellectual property rights concerning the information displayed on Vivid Hour’s website, including texts, photographs, illustrations, graphical material, names/trade names and logos belong to Vivid Hour. Under no circumstances will any of Vivid Hour’s intellectual property rights pass on to persons who gain access to and/or are using Vivid Hour’s website.
 
3. The contents of Vivid Hour’s website may be used only for non-commercial private purposes. The user may not replicate the content of the site or forward, disseminate or make it available to third parties for financial gain without the prior written permission of Vivid Hour.
 
4. If the Buyer replicates or makes public a picture falling under Vivid Hour’s copyrights without Vivid Hour’s permission, the Buyer is immediately due, and therefore without any notice of default required a payable contractual penalty of 300% of the original sales price. Additionally, Vivid Hour retains the right to claim additional damages through legal proceedings.
 
Article 12 – Delivery and implementation
1. Vivid Hour will exercise the utmost care when receiving and executing product orders, and when assessing requests for the provision of services.
 
2. If through force majeure Vivid Hour cannot deliver in accordance with the agreement, Vivid Hour will inform the Buyer of such as soon as possible and shall not be liable to pay any damages.
 
3. In the case of force majeure, Vivid Hour may, after consultation with the Buyer, repudiate the agreement or suspend delivery until such time that the situation of force majeure ceases to exist.
 
4. Vivid Hour is not liable for any breaches of contract with the Buyer if these are not attributable to Vivid Hour or if this is not at Vivid Hour’s expense by virtue of the law, the agreement or the common opinion.
 
5. The address provided by the Buyer to Vivid Hour will be the place of delivery. Vivid Hour will not be liable for any damages the Buyer may suffer through late delivery by Vivid Hour.
 
6. Unless expressly agreed otherwise, the risk of damages and/ or loss of products rests with Vivid Hour until the moment of delivery to the Buyer. If the product is damaged during transport, Vivid Hour’s liability is limited to the maximum compensation sum laid down by the transporter and/or the transporter’s insurer.
 
Article 13 – Payment
1. Unless provided otherwise in the agreement or additional conditions, amounts due by the Buyer must be paid within 14 days after the start of the withdrawal period, or in the absence of a withdrawal period within 14 days after entering into the agreement. In case of an agreement concerning a service, this term shall commence on the day after the Buyer has received confirmation of the agreement.
 
2. Vivid Hour offers the possibility to pay upfront by means of Ideal. The Buyer must pay at least 50% of the amount due in advance. If an advance payment is stipulated or the consumer consents to full payment in advance, the Buyer may not assert any rights with regard to the execution of the relevant order or services, before the advanced payment has been paid.
 
3. The Buyer is obliged to immediately notify Vivid Hour of errors in the provided or stated payment details.
 
4. If the Buyer does not comply with its payment obligations, then the Buyer is, after he has been informed by Vivid Hour of late payment and Vivid Hour has awarded the Buyer a period of 14 days to comply with his payment obligations, after failure to pay within this 14 day period, due legal interest to the amount still outstanding and Vivid Hour shall be entitled to charge extrajudicial collection costs. These collections costs amount to a maximum of: 15% over outstanding amounts till € 2,500; 10% over the following € 2,500, and 5% over the following € 5,000, with a minimum of at least € 40.
 
Article 14 – Warranty
1. Vivid Hour does not guarantee that its supplied products can resist ultraviolet radiation or any other environmental factors.
 
2. If the design, material or production of the product is flawed, the Buyer is entitled to have the product repaired by Vivid Hour or, if product repair is not possible, the Buyer is entitled to have it replaced by Vivid Hour.
 
3. No warranty applies to damages arising from the incorrect use or application of the products supplied.
 
4. The proof of purchase (the order confirmation upon payment) is the certificate of guarantee.
 
5. If repair or replacement is not possible, Vivid Hour is entitled to repudiate the agreement and to credit the Buyer for the entire sum.

 Article 15 – Settlement of complaints

1. Complaints about the execution of the agreement must be submitted to Vivid Hour within a reasonable period of time, fully and clearly described, after the Buyer has taken note of the shortcomings.
 
2. Complaints submitted to Vivid Hour will be replied to within 14 days. If a complaint requires a longer processing time, Vivid Hour will communicate this within 14 days by confirming receipt of the complaint and indicating when the Buyer may expect a more detailed response.
 
Article 16 – Liability
1. Vivid Hour is not liable for any damages arising from Vivid Hour’s use of incorrect information provided by the Buyer, unless Vivid Hour knew about the incorrectness of such information.
 
2. Vivid Hour is not liable for any damages arising from products supplied being used inappropriately.
 
3. Vivid Hour is not liable for any damages arising from products being used by the Buyer, unless these damages can be attributed to Vivid Hour’s intent or gross negligence.
 
4. If Vivid Hour is liable for the Buyer’s damages arising from a shortcoming in the execution of this agreement, Vivid Hour’s liability will be limited to the amount of the purchase price.
 
Article 17 – Applicable law and competent judge
Any disputes arising from and/or pertaining to the offers, quotations, these general terms and conditions shall be exclusively governed by Dutch law. Any disputes between Buyer and Vivid Hour will be submitted to the competent court of the district Utrecht, location Utrecht, unless Vivid Hour chooses to bring the case before the court of the Buyer’s domicile or another court with territorial jurisdiction pursuant to the law.